Tuyển CTV bán Son Linh Hương

Tuyển CTV bán Son Linh Hương. Mỗi ngày bán được 2 thỏi, cuối tháng trả 2tr5 … Ngon ơ