Trong cả mấy chục cái ảnh nhờ chụp hộ thì đây là 2 cái đỡ rung nhất

1 1  
Trong cả mấy chục cái ảnh nhờ chụp hộ thì đây là 2 cái đỡ rung nhất