Tối mọi đơn đều được trả nhé

Tối mọi đơn đều được trả nhé … Đừng giục tớ