Số ít thôi

1 1 1 1  
Số ít thôi .. loạt dưới nữa đọc hết r nên ko chụp nữa Sang tuần tớ gửi cho
M.n nha