Sáng nay học một ví dụ từ cuộc sống và suy gẫm: một mũi tên và đích đến

Sáng nay học một ví dụ từ cuộc sống và suy gẫm: một mũi tên và đích đến.
Một mũi tên chỉ được bắn về phía trước là đích đến sau khi nó được kéo ngược ra đằng sau. Vậy nên, khi nào cuộc sống bạn bị kéo ngược ra phía sau , có nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn đến phía trước và đích đến.
QUAN TRỌNG LÀ BẠN chịu đựng được LỰC kéo đó Hay Không Mà Thôi !
Cảm ơn Chúa cho cuộc đời này có Ngài trong con để con bước vào cõi đời đời có Ngài.
Ngài chọn con để kéo ngược con ra khỏi thế gian mờ tối này và chuẩn bị phóng con vào cõi đời đời với Ngài.Halelugia