Người ta hay nói ở Sài Gòn ưa có mấy chiện như vầy

Người ta hay nói ở Sài Gòn ưa có mấy chiện như vầy, nhưng mà chắc hổng phải, ở đâu mà hổng cóa, chắc là vì ở Sài Gòn ưa có mấy đứa lội nắng đi kiếm mấy chiện như vầy kể lại cho đồng bào nghe, héng Tòn Nguyễn Toàn