Ngoài kia nhiều cám dỗ quá mà Hằng thì lại quá ngây thơ

1  
Ngoài kia nhiều cám dỗ quá mà Hằng thì lại quá ngây thơ
See Translation