M1 hên hên: 1 đơn đi Đài

M1 hên hên: 1 đơn đi Đài, 3 đơn buôn, 5 đơn lẻ CTV thì nhập buôn luôn cơ