Lái buôn tự khoe thật thà nhớ tránh xa

Lái buôn tự khoe thật thà nhớ tránh xa, phụ nữ rêu rao đạo đức nhớ đến gần (Ogilvy)
Ý là
Lái buôn dù có thật thà thật cũng đừng khoe. Không ai tin.
Phụ nữ dù có đạo đức thật cũng đừng rêu rao. Không ai tin.
Tại sao thiên hạ sẽ không tin?
Thiên hạ không tin vì họ không tin. Có vậy thôi.
Đừng cố gắng đối đầu định kiến. Càng đối đầu càng giải thích định kiến sẽ nặng thêm.
Lái buôn có thể khoe nhiều thứ khác. Không khoe thật thà.
Phụ nữ có thể rêu rao nhiều thứ khác. Không rêu rao đạo đức.
Vì thiên hạ chỉ tin và dễ tin những gì họ muốn tin. Vậy thôi.
Cái đó gọi là quy luật confirmation bias – một dạng thức tâm lý học hành vi.