Khó quá

Khó quá, không phải tự nhiên người ta làm sai, nếu chỉ tập trung vào yếu tố con người thì chỉ cần thay thế toàn bộ hệ thống nhân sự thì chuyện đơn giản.
“Kỷ luật ở đây không phải kỷ luật cho xong. Tôi chỉ mong muốn là tất cả cán bộ Đảng viên và mọi người phải lấy đó làm gương. Tất cả những người đã vi phạm lấy đó làm bài học, không bao giờ có sai sót. Ngược lại những người chưa bị kỷ luật hoặc những người đương chức thì cũng phải lấy đó để tự răn mình. Những người vi phạm dù nhỏ hay lớn thì lấy đó làm bài học để dừng ngay việc mình đang làm sai. Có như thế việc xử lý những sai phạm mới có tác dụng”- ông Nguyễn Viết Chức nói.