Hỡi những Cơ đốc nhân

Hỡi những Cơ đốc nhân, các a c e hiểu rõ sự công chính và công lý mà Thượng Đế bày tỏ cho mình để nhận được ơn tha thứ và phước hạnh từ Ngài.
Vì vậy a c e hãy bày tỏ điều ấy cho người lân cận mình. Ai ở trong môi trường nào hãy bày tỏ Ngài trong môi trường ấy.
Ví dụ như a c e ở trong quân đội thì bày tỏ cho quân đội, trong an ninh bày tỏ cho an ninh, trong doanh nhân bày tỏ cho doanh nhân , nông dân bày tỏ cho nông dân và nhiều thành phần khác…
Hãy khoe Ngài cho họ , kẻo không còn có cơ hội làm điều đó.
Đừng chôn đi điều Ngài ban cho mình : Đó là sự cứu rỗi mà Chúa Jesus đã làm của lễ chết thay cho mình trước mặt Đức Chúa Trời.
Khi Ngài tái lâm thì mọi người điều trình diện trước Ngài.
Lúc đó chúng ta sẽ trả lời thế nào khi Ngài hỏi. Con có xưng Ta trước mặt mọi người không? Câu trả lời thuộc về a c e. Halêlugia