Đúng là KM

1  
Đúng là KM … thánh nào cũng lên thêm đơn để lấy thưởng về
~~> Tháng 5 chưa sang mà có vẻ đã bị thiếu hàng rồi