Đọc sách Sinh Tử bên cội mai

Đọc sách Sinh Tử bên cội mai
Nắng xuân quá khứ chiếu vị lai
Gió nhẹ vàng phai lìa 1 đóa
Giật mình chớp mắt đã 42
…….
Reading a wise old book of dead and living,
The past meets future in the sun of spring.
Couldn’t I take my aging for granted
Seeing a blossom blown down to shrink?