Điều dại dột nhất của đời người là để mình sống trong ganh ghét hay đố kỵ

Điều dại dột nhất của đời người là để mình sống trong ganh ghét hay đố kỵ, cố chấp!
Mỗi người sinh ra trong 1 hoàn cảnh, 1 môi trường nên sẽ tạo ra mọi phận số khác nhau!
Người có tài, người có trí người lại có sức hoặc có tiền! Cái gì cũng có giá trị-quan trọng là bạn dùng cái Giá trị đó vào việc gì mà thôi?!