Dễ gì mới có dịp hai mẹ con cùng vẽ chung với nhau trên một bức tranh

Dễ gì mới có dịp hai mẹ con cùng vẽ chung với nhau trên một bức tranh. Thật tình cờ và thật vui. Nhất là đoạn ký tên.
Thấy hai chữ ký trên bức tranh nó kỳ kỳ nhưng vui vui sao đó.
Rồi thấy quí quá những giây phút như vậy…