Còn thiếu 1 vòng nữa

1 1 1  
Còn thiếu 1 vòng nữa … Ngoài đẹp hơn ảnh
VÒNG ĐÁ PHONG THUỶ CHO CÁC BẠN XUẤT SẮC CỦA TEAM PHƯƠNG
~~~~> klq hàng vừa về 1 nửa đã chật nhà rồi
Hòa NguyễnThom Vu Thi Hồng Ngát