Cô dùng và mọi người khen da đẹp hơn nên toàn nhờ mua hộ thôi

1  
Cô dùng và mọi người khen da đẹp hơn nên toàn nhờ mua hộ thôi