Chuyển phòng thì toàn thấy hàng là nhiều

Chuyển phòng thì toàn thấy hàng là nhiều …. Cả buổi chiều bơ phờ mệt