Ai biết ở đâu xăm trắng ( xăm sữa ) không nhể

Ai biết ở đâu xăm trắng ( xăm sữa ) không nhể ????
See Translation