Ai bảo có con gái mà không thích nào

1  
Ai bảo có con gái mà không thích nào
Lan Lê Nguyễn Thủy