3 levels of marketeers in descending order of importance and ascending order of age may be: Worker > Advisor > Teacher

3 levels of marketeers in descending order of importance and ascending order of age may be: Worker > Advisor > Teacher. A marketing guru have said so. It is the 1st time I feel an urge to teach. Am I getting older or less important?
@ #VPBank source leadership course
3 trình độ của marketeer theo thứ tự già tăng dần và quan trọng giảm dần là Worker > Advisor > Teacher, theo lời 1 sư phụ. Đang yên ổn phận worker tự dưng thèm đi dạy, phải chăng tui bắt đầu già hoặc vô dụng?
@ Lớp đào tạo cán bộ nguồn #VPBank